Bibliographie
TitreQuyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
AuteurBÀNH, Q. T.
Année d'édition2012
PériodiqueTạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012)
Référence de pagepp.169-179

Conventions (incl. Protocoles et Principes)