Bibliographie
TitelQuyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
AutorBÀNH, Q. T.
Veröffentlichungsjahr2012
ZeitschriftTạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012)
Seitenverweisungpp.169-179