Bibliografía
TítuloQuyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
AutorBÀNH, Q. T.
Año de edición2012
PeriódicoTạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012)
Referencia de páginapp.169-179

Convenios (incl. los Protocolos y Principios)