Bibliography
TitleQuyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
AuthorBÀNH, Q. T.
Year of publication2012
PeriodicalTạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012)
Page referencepp.169-179

Conventions (incl. Protocols and Principles)