Bibliographie
TitelVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về Thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Trung Quốc- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AutorPHAN, H. N.
Veröffentlichungsjahr2021
ZeitschriftTạp chí Tòa án nhân dân số 01/2021