Bibliography
TitleVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về Thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Trung Quốc- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AuthorPHAN, H. N.
Year of publication2021
PeriodicalTạp chí Tòa án nhân dân số 01/2021

Conventions (incl. Protocols and Principles)