Bibliographie
TitelVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Liên minh châu Âu- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AutorPHAN, H. N. and HOFFMAN, T.
Veröffentlichungsjahr2018
ZeitschriftTạp chí Khoa học pháp lý, số 08/2018