Bibliography
TitleVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Liên minh châu Âu- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AuthorPHAN, H. N. and HOFFMAN, T.
Year of publication2018
PeriodicalTạp chí Khoa học pháp lý, số 08/2018

Conventions (incl. Protocols and Principles)