Bibliography
TitleCông ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án và khả năng gia nhập của Việt Nam
AuthorPHAN, H. N.
Year of publication2016
PeriodicalTạp chí nghiên cứu lập pháp số 17/2016

Conventions (incl. Protocols and Principles)