Bibliography
TitleCông nhận thoả thuận lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài theo Công ước Lahaye
AuthorTRẦN, T. H.
Year of publication2016
PeriodicalLuật học.Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2016
Page referencepp.10-22

Conventions (incl. Protocols and Principles)