Albanien - Zentrale Behörde (Art. 4)

Name of Central Authority: Ministry of Justice
Adress: Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Rregullatore të Drejtësisë
Blv “Zogu i I-rë”, Tirana, Albania
Telephone number: +35542230247
Fax number (if available): +35542234560
Email: foreigndepartcivil@drejtesia.gov.al  / info@drejtesia.gov.al
Website: http://www.drejtesia.gov.al/

Name(s) of contact person(s): Diana Stillo 
Position: Head of International Treaties and Judicial Cooperation Unit
Përgjegjëse Sektorit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare për Bashkëpunimin Ndërgjyqësor
Drejtoria për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor  
Email: diana.stillo@drejtesia.gov.al

This page was last updated on: