Albania - Autoridad Central (art. 4)

Nombre de la Autoridad central: Ministerio de Justicia
Dirección: Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Rregullatore të Drejtësisë
Blv “Zogu i I-rë”, Tirana, Albania
Número de teléfono: +35542230247
Número de fax (si está disponible): +35542234560
Email: foreigndepartcivil@drejtesia.gov.al  / info@drejtesia.gov.al
Website: http://www.drejtesia.gov.al/

Nombre(s) de persona(s) de contacto: Diana Stillo 
Posición: Head of International Treaties and Judicial Cooperation Unit
Përgjegjëse Sektorit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare për Bashkëpunimin Ndërgjyqësor
Drejtoria për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor  
Email: diana.stillo@drejtesia.gov.al

This page was last updated on: