Albania - Autoridad Central (art. 4)

Nombre de la Autoridad Central: Ministerio de Justicia
Dirección: Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Rregullatore të Drejtësisë
Blv “Zogu i I-rë”, Tirana, Albania
Número de teléfono: +35542230247
Número de fax: +35542234560
Correo electrónico: foreigndepartcivil@drejtesia.gov.al  / info@drejtesia.gov.al
Sitio web: http://www.drejtesia.gov.al/

Nombre de la persona de contacto: Diana Stillo 
Cargo: Head of International Treaties and Judicial Cooperation Unit
Përgjegjëse Sektorit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare për Bashkëpunimin Ndërgjyqësor
Drejtoria për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor  
Correo electrónico: diana.stillo@drejtesia.gov.al

This page was last updated on: