Công uóc La-Hay vè bao vê tre em và hop tác trong linh vuc giao nhân con nuôi giéa các nuóc (Hague charter on child protection and cooperation in the transfer of adopted children among countries)

 Bibliography
AuthorTRINH DÚC HAI
Ano de publicação1994
PeriódicoNhà nuóc và Pháp luât
Página de referência1994, p. 33
Descrição (ou download em PDF, se disponível)

(State & Law), 1994, p. 33.