Liechtenstein - Central Authority

Office of Social Affairs
Postgebäude
Postfach 14
9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel.: +423 236 7272
Fax: +423 236 7274
e-mail: info@asd.llv.li
www.asd.llv.li

Conventions (incl. Protocols and Principles)