Swedish translations of HCCH Conventions / Traductions en suédois des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

02. Konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, Haag den 1 mars 1954 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1957; French-Swedish version)

12. Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version)

14. Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, Haag den 15 november 1965 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1969; French-English-Swedish version)

18. Konvention om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader, Haag den 1 juni 1970 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1975; French-English-Swedish version)

20. Konvention om bevissuptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, Haag den 18 mars 1970 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1975; French-English-Swedish version)

28. Konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Haag den 25 oktober 1980 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1989; French-English-Swedish version)

37. Konvention om avtal om val av domstol (2009/397/EG: Rådets beslut av den 26 februari 2009 - Bilaga I, Europeiska unionens officiella tidning nr L 133, 29/05/2009)

41. Konvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

 

Other HCCH-related documents in Swedish / Autres documents en suédois relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation