Latvian translations of HCCH Conventions / Traductions en letton des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

01. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences statūti (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 51, 02.04.2003)

02. Konvencija civilprocesa jautājumos (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003)

10. Konvencija par iestāzu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 460/464, 20.12.2000)

12. Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelsanu (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 26, 18.02.1995)

14. Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantosanu civilajos un komerciālajos jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 31, 28.02.1995)

19. Konvencija par ceļu satiksmes negadījumiem piemērojamo likumu (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 244/246, 30.06.2000)

20. Konvencija par pierādījumu pieprasīsanu ārvalstīs civilajos un komerciālajos jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 31, 28.02.1995)

28. Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīsanas civiltiesiskajiem aspektiem (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 8, 16.01.2002)

29. Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999)

33. Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 162, 19.11.2001)

34. Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīsanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 158, 31.10.2002)

37. Konvencija par tiesas izvēles līgumiem (2009/397/EK: Padomes Lēmums (2009. gada 26. februāris) - I Pielikums, Oficiālais Vēstnesis L 133, 29/05/2009)

41. Konvencija par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

 

Other HCCH-related documents in Latvian / Autres documents en letton relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation