Finnish translations of HCCH Conventions / Traductions en finnois des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

34. Yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa (English-Finnish version)

37. Yleissopimus Oikeuspaikkasopimuksista (2009/397/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009 - Liite I, Virallinen lehti nro L 133, 29/05/2009)

41. Yleissopimus ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

 

Other HCCH-related documents in Finnish / Autres documents en finnois relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation