Bibliography
TitleMiêdzynarodowe Postêpowanie Cywilne (International Civil Procedure)
AuthorERECINSKI, T. & CISZEWSKI, J.
Year of publication2000
City of publicationVarsovie
Page referencesection VIII, pp. 216-240