Declarations

Articles: 22,34

(...)
3. De conformitat amb l'article 22.4 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que les adopcions d'infants amb residència habitual al Principat només podran ésser realitzades per persones residents en els Estats on les funcions atribuïdes a l'Autoritat Central siguin exercides per autoritats públiques o organismes acreditats segons el previst al paràgraf primer de l'article 22 del Conveni.

4. De conformitat amb l'article 34 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que la documentació que es trameti al Principat d'Andorra en aplicació del Conveni, si no està redactada en català, castellà, francès o anglès, haurà d'anar acompanyada d'una traducció oficial a un d'aquests idiomes.

(Translation)
(...)
3. In accordance with Article 22, paragraph 4, the Principality of Andorra declares that children habitually resident in the Principality may be adopted only by persons resident in States where the functions of the Central Authority are performed by public authorities or bodies accredited pursuant to the provisions of Article 22, paragraph 1, of the Convention.

4. In accordance with Article 34 of the Convention, the Principality of Andorra declares that any documents addressed for transmission to the Principality of Andorra for the purposes of the Convention which are not in Catalan, Spanish, French or English should be accompanied by an official translation in one of the said languages.