Czech translations of HCCH Conventions / Traductions en tchèque des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

28. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

34. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech
rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

37. Úmluva o dohodách o soudní příslušnosti (2009/397/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009 - Příloha I, Úřední věstník L 133, 29/05/2009)

41. Úmluva o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

 

Other HCCH-related documents in Czech / Autres documents en tchèque relatifs à la HCCH:

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation