Catalan translations of Hague Conventions / Traductions en catalan des Conventions de La Haye

(Click / Cliquer to download / pour télécharger) 

download12. Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització per als documents públics estrangers (conclòs el 5 d'octubre de 1961)

download23. Conveni sobre el reconeixement i l’execució de les decisions relatives a les pensions compensatòries (conclòs el 2 d’octubre de 1973)

download28. Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors (conclòs el 25 d’octubre de 1980)

download33. Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional (conclòs el 29 de maig de 1993)