Bulgarian translations of HCCH Conventions / Traductions en bulgare des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

28. Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

33. Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

34. Конвенция за юрисдикция, приложимо право, признаване, влизане в сила и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерки за защита на децата, Сключена на 19 октомври 1996г.

37. Конвенция за споразуменията относно избор на съд (2009/397/EO: Решение на Съвета от 26 февруари 2009 - Приложение I, Официален вестник, no L 133, 29/05/2009)

41. Конвенция за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела

 

Other HCCH-related documents in Bulgarian / Autres documents en bulgare relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation