Albanian translations of HCCH Conventions / Traductions en albanais des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

1. Statuti i Konferencës së Hagës mbi të Drejtën Ndërkombëtare Private, hyri në fuqi më 15 korrik 1955, ndryshuar më 30 qershor 2005 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

12. Konventa mbi heqjen e kërkesës për legalizim të dokumenteve zyrtare të huaja, e miratuar më 5 tetor 1961 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

14. Konventa mbi njoftimin dhe dorëzimin jashtë shtetit të dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në fushën civile dhe tregtare, e miratuar më 15 nëntor 1965 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

28. Konventa mbi aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës, e miratuar më 25 tetor 1980 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

29. Konventa mbi aksesin ndërkombëtar në drejtësi, e miratuar më 25 tetor 1980 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

33. Konventa mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin në lidhje me birësimet jashtë vendit, e miratuar në 29 maj 1993 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

34. Konventa mbi jurisdiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen, zbatimin dhe bashkëpunimin në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve, e miratuar më 19 tetor 1996 (Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar - Fondacioni IRZ)

41. Konventa e 2 korrikut 2019 për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore të huaja në çështjet civile ose tregtare

Raporte shpjeguese:

Raport shpjegues për Konventën e 2 korrikut 2019 për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore të huaja në çështjet civile ose tregtare