Serbian translations of HCCH Conventions / Traductions en serbe des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

 2. Конвенција о грађанском поступку

11. Конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба

12. Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа

14. Конвенција о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима

19. Конвенција о закону који се примењује на саобраћајне незгоде

20. Конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима

22. Конвенција о закону који се примењује у случајевима одговорности произвођача за своје производе

28. Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце

29. Конвенција о олакшању међународног приступа судовима

33. Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења (*)

34. Конвенцијa о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце (*)

39. Протокол о меродавном праву за обавезе издржавања (*)

40. Начела о избору меродавног права у међународним трговинским уговорима

41. Konvencija o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili trgovačkim stvarima

Eksplanatorni izveštaj

Eksplanatorni izveštaj Uz Konvenciju zaključenu 2. jula 2019. o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili trgovačkim stvarima

 


(*) Translation kindly provided by the Center for Private International Law of the Hague Conventions, Faculty of Law University of Niš