HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Hāgas Starptautisko privāttiesību konference

 

L a t v i e š u

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Latvian translations of Hague Conventions / Traductions en letton des Conventions de La Haye :

download01. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences statūti (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 51, 02.04.2003)

download02. Konvencija civilprocesa jautājumos (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003)

download10. Konvencija par iestāzu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 460/464, 20.12.2000)

download12. Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelsanu (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 26, 18.02.1995)

download14. Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantosanu civilajos un komerciālajos jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 31, 28.02.1995)

download19. Konvencija par ceļu satiksmes negadījumiem piemērojamo likumu (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 244/246, 30.06.2000)

download20. Konvencija par pierādījumu pieprasīsanu ārvalstīs civilajos un komerciālajos jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 31, 28.02.1995)

download28. Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīsanas civiltiesiskajiem aspektiem (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 8, 16.01.2002)

download29. Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999)

download33. Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 162, 19.11.2001)

download34. Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīsanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 158, 31.10.2002)

download37. Konvencija par tiesas izvēles līgumiem (2009/397/EK: Padomes Lēmums (2009. gada 26. februāris) - I Pielikums, Oficiālais Vēstnesis L 133, 29/05/2009)

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.