HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

хагска конференция по международно частно право

 

Б ъ л г а р с к и

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Bulgarian translations of Hague Conventions / Traductions en bulgare des Conventions de La Haye :

download 28. Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

download 33. Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

download 34. Конвенция за юрисдикция, приложимо право, признаване, влизане в сила и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерки за защита на децата, Сключена на 19 октомври 1996г.

download 37. Конвенция за споразуменията относно избор на съд (2009/397/EO: Решение на Съвета от 26 февруари 2009 - Приложение I, Официален вестник, no L 133, 29/05/2009)

 

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.